รับทำวีซ่าภูเก็ต ขอคำปรึกษาฟรี | ทุกปัญหาวีซ่า เราช่วยคุณได้

สอบถามผ่านแบบฟอร์ม

หากคุณมีความกังวลใด ๆ หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการที่เรา กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ กรุณาให้แน่ใจว่าจะกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย *เราจะตอบคำถามของคุณที่มีโอกาสใช้ได้เร็วที่สุด

ที่ตั้งสำนักงาน

วีซ่าอังกฤษ-เวลล์ –สก๊อตแลนด์- ไอร์แลนด์เหนือ UK. Visa

รับทำวีซ่าอังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ ไอร์แลนด์เหนือ

รับทำวีซ่าอังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ ไอร์แลนด์เหนือ วีซ่าท่องเที่ยว-เยี่ยมเยือน

Knight Visa Phuket (ไนท์วีซ่าภูเก็ต) ภูเก็ตรับทำวีซ่าอังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ ไอร์แลนด์เหนือและการขอวีซ่าประเภทวีซ่าท่องเที่ยวหรือวีซ่าเยี่ยมเยือนประเทศอังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ ไอร์แลนด์เหนือ (แฟน /เพื่อน/ครอบครัว) ขั้นตอนการดำเนินการของแต่ละประเทศจะแตกกต่างไป แต่ที่สำคัญในทุกประเทศนั้น คือ การที่ผู้ขอต้องแสดงสถานะให้ชัดเจน ในกรณีที่มีผู้เชิญมา ต้องมีหนังสือเชิญจากประเทศผู้เชิญ และแสดงเอกสาร หลักฐานความสัมพันธ์ให้ชัดเจน รวมถึงเอกสารจากผู้เชิญ (Sponsor) เพื่อแสดงสถานะของผู้เชิญ

หลักสำคัญในการสมัครวีซ่า ประเทศอังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ ไอร์แลนด์เหนือ
– ผู้สมัครต้องแสดงสถานะ การเงิน การงาน ความสัมพันธ์ในประเทศไทยที่ชัดเจน
– หากผู้สมัคร มีผู้สนับสนุน (Sponsor) เป็นผู้ออกค่าใช่จ่ายในการเดินทาง ต้องแสดงเอกสารความสัมพันธ์ให้ชัดเจน
– ทำตามเงื่อนไขในการสมัครประเภทวีซ่านั่นๆ อย่างเคร่งครัด
– ในกรณีที่ผู้สมัครมมีผู้สนับสนุน (Sponsor) เป็นชาวต่างชาติ(แฟน) ต้องแสดงเอกสาร หลักฐานความสัมพันธ์ ที่น่าเชื่อถือ ในการพิจารณาต่อสถานทูต

บริการของเรา Our Service
– ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับโอกาสที่จะได้รับวีซ่า โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
– การกำหนดรายการเอกสารที่ต้องใช้ในการประกอบการยื่นของผู้ยื่นเอกสารและผู้สนับสนุน(Sponsor)
– ประเมินโอกาสการขอวีซ่า วิเคราะห์ปัญหา และแนวทางแก้ไข
– การดำเนินขั้นตอนการขอใบเชิญจากผู้เชิญ(Invitation Letter)
– ตรวจสอบ การแสดงเอกสารการเงิน การงาน และแนวทางแก้ไข
– การกรอกฟอร์ม จัดเตรียมเอกสาร แนวทางการสัมภาษณ์
– การเขียนจดหมายอธิบาย ข้อมูล เอกสารให้กับสถานทูต(สำคัญมาก)
– การซ้อมสัมภาษณ์
– นัดหมายยื่นและติดตามผล

วีซ่าท่องเที่ยว-เยี่ยมเยือน

การขอวีซ่าประเภทวีซ่าท่องเที่ยวหรือวีซ่าเยี่ยมเยือน (แฟน /เพื่อน/ครอบครัว) ขั้นตอนการดำเนินการของแต่ละประเทศจะแตกต่างไป แต่ที่สำคัญในทุกประเทศนั้น คือ การที่ผู้ขอต้องแสดงสถานะให้ชัดเจน ในกรณีที่มีผู้เชิญมา ต้องมีหนังสือเชิญจากประเทศผู้เชิญ และแสดงเอกสาร หลักฐานความสัมพันธ์ให้ชัดเจน รวมถึงเอกสารจากผู้เชิญ (Sponsor) เพื่อแสดงสถานะของผู้เชิญ

หลักสำคัญในการสมัครวีซ่า
 • ผู้สมัครต้องแสดงสถานะ การเงิน การงาน ความสัมพันธ์ในประเทศไทยที่ชัดเจน
 • หากผู้สมัครมีผู้สนับสนุน (Sponsor) เป็นผู้ออกค่าใช่จ่ายในการเดินทาง ต้องแสดงเอกสารความสัมพันธ์ให้ชัดเจน
 • ทำตามเงื่อนไขในการสมัครประเภทวีซ่านั่นๆ อย่างเคร่งครัด
 • ในกรณีที่ผู้สมัครมีผู้สนับสนุน (Sponsor) เป็นชาวต่างชาติ(แฟน) ต้องเอกสาร หลักฐานความสัมพันธ์ ที่น่าเชื่อถือในการพิจารณาต่อสถานทูต
 • หนังสือเชิญจากผู้สนับสนุน/ พลเมืองประเทศนั้น (Sponsor)
Our Service
 • ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับโอกาสที่จะได้รับวีซ่า โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 • การกำหนดรายการเอกสารที่ต้องใช้ในการประกอบการยื่นของผู้ยื่นเอกสารและผู้สนับสนุน(Sponsor)
 • ประเมินโอกาสการขอวีซ่า วิเคราะห์ปัญหา และแนวทางแก้ไข
 • การดำเนินขั้นตอนการขอใบเชิญจากผู้เชิญ (Invitation Letter)
 • ตรวจสอบการแสดงเอกสารการเงิน การงาน และแนวทางแก้ไข
 • การกรอกฟอร์ม จัดเตรียมเอกสาร แนวทางการสัมภาษณ์
 • การเขียนจดหมายอธิบาย ข้อมูล เอกสารให้กับสถานทูต(สำคัญมาก)
 • การแปลเอกสาร รับรองเอกสาร ประกันการเดินทาง จองตั๋วเครื่องบิน โรงแรม
 • การซ้อมสัมภาษณ์
 • นัดหมายยื่นและติดตามผล

 

วีซ่าคู่หมั้น-แต่งงานประเทศอังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ ไอร์แลนด์เหนือ  – ติดตามครอบครัวประเทศอังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ ไอร์แลนด์เหนือ

(Spouse- Fiancée – Unmarried or same-sex partner-Settlement)

วีซ่า คู่หมั้น วีซ่าแต่งงาน เป็นวีซ่าการวางแผนใช้ชีวิตร่วมกับคู่สมรสชาวต่างชาติ การดำเนินการเอกสารต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและการนำเสนอเอกสารของผู้สมัครและ คู่สมรสที่สมบูรณ์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฯ ที่พิจารณาเข้าใจถึงเจตนารมณ์ในการเดินทางเพื่อไปพำนักในประเทศของคู่สมรส ในการดำเนินการ ยื่นสมัครต่อสถานทูต ระยะเวลา ขั้นตอนการดำเนินการในแต่ละสถานทูตอาจแตกต่างกันไปในประเภทของวีซ่านั้นๆ ผู้สมัครต้องแน่ใจว่า การสมัครวีซ่านั้นถูกประเภทและทำตามเงื่อนไขการสมัครวีซ่าประเภทนั้นๆ ในบางประเภทวีซ่าผู้สมัครต้องดำเนินการ ไปตรวจสุขภาพ ขอใบรับรองความประพฤติ สอบวัดระดับภาษาและอาจต้องดำเนินการขอเอกสารจากทางหน่วยงานราชการของไทย จำนวนมาก

โปรดจำไว้ว่าเจ้าหน้าที่ต้องการรับเอกสารจากคุณ ที่มีความสมบูรณ์และถูกต้อง ตามเงื่อนไข โดยเอกสารของคุณและคู่สมรสจะต้องอธิบายสถานภาพคุณทั้งสองอย่างชัดเจน ปัญหาทุกอย่างจะต้องได้รับการอธิบายต่อทางเจ้าหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ หากการสมัครวีซ่าคู่หมั้น วีซ่าแต่งงาน ผู้สมัครพึงประสงค์ให้ประสบความสำเร็จในครั้งแรก ฉะนั้นการจัดเตรียมเอกสาร ข้อมูลต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและการวางแผนที่ดีต่อการ ดำเนินการยื่นเอกสารเข้าสถาน ทูต เรามุ่งมั่นการทำงานให้ลูกค้าทุกราย ด้วยความตั้งใจ กับลูกค้าทุกท่าน

หลักสำคัญในการสมัครวีซ่า
 • ผู้สมัครและคู่สมรส ต้องแสดงหลักฐานความสัมพันธ์ ที่น่าเชื่อถือได้
 • คู่สมรส ต้องแสดงหลักฐาน การงาน การเงิน สถานะภาพความมั่นคงในประเทศคู่สมรสแสดงต่อเจ้าหน้าที่ฯสถานทูต
 • ผู้สมัครต้องไปขอใบรับรองความประพฤติ ตรวจสุขภาพ และอาจต้องสอบวัดความรู้ระดับภาษาของประเทศคู่สมรส
 • หากต้องการนำบุตรติดตามผูสมัครไปพำนัก ในประเทศคู่สมรสด้วย ต้องตรวจสอบหลักฐานของบุตรอยู่ในเงื่อนไข สถานทูตทุกประการ
 • ผู้สมัครจะต้องให้ข้อมูลโดยครบถ้วน เกี่ยวกับข้อมูลของการยื่นขอวีช่าในอดีต การปิดบังข้อมูลใดๆของท่านอาจมีผลให้ท่านไม่ได้รับอนุมัติวีซ่า เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้สมัครควรยื่นใบสมัครขอวีซ่าที่สมบูรณ์ ชึ่งหมายถึงการให้ข้อมูลต่างๆ
 • พร้อมแนบหลักฐานประกอบการพิจารณาที่สมบูรณ์มาก ที่สุด พร้อมกับใบสมัครของท่าน เพราะเจ้าหน้าที่อาจพิจารณาและตัดสินจากเอกสารที่ยื่นไว้ในเบื้องต้นเท่านั้น
Our Service
 • ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับโอกาสที่จะได้รับวีซ่า โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 • ตรวจสอบสถานะ ข้อมูลเอกสารฝ่ายไทยและคู่สมรส
 • การขอหนังสือรับรองความเป็นโสด หรือ หนังสืออนุญาตสมรส ยังภูมิลำเนาคู่สมรสพำนักหรือสถานทูตคู่สมรสในประเทศไทย
 • การจดทะเบียสมรสในไทย
 • การแปลเอกสาร รับรองเอกสาร
 • การขอใบรับรองความประพฤติ การตรวจสุขภาพ
 • การทดสอบหลักสูตรภาษา ระดับ A1
 • การกรอกฟอร์ม จัดเตรียมเอกสาร แนวทางการสัมภาษณ์
 • การเขียนจดหมายอธิบาย ข้อมูล เอกสารให้กับสถานทูต(สำคัญมาก)
 • นัดหมายยื่นและติดตามผล

If you are worried about the visa and do not know the process, documents, financial is not ready. No time to go to the Embassies. Or fear of being visa denied. Confidence with all of these problems. We can help you. With guidelines and practical experience.

บริการของเรา

รายละเอียดวีซ่าประเทศอังกฤษ


ประเภทวีซ่า

วีซ่าท่องเที่ยว

รายงานเอกสาร

1.แบบฟอร์มขอวีซ่า ออนไลน์
https://www.gov.uk/standard-visitor-visa/apply

2.หนังสือเดินทาง ที่มีอายุใช้งานคงเหลือมากกว่า 6 เดือน

3.เอกสารทางราชการ ของผู้สมัครขอวีซ่า เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน

บัตรประชาชน ใบทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล

4.เอกสารการทำงาน เช่น หนังสือรับรองงาน ใบจดทะเบียนธุรกิจ

5.เอกสารการเงิน Bank Statement หนังสือรับรองการเงินจากทางธนาคาร

6.เอกสารที่แสดงวัตถุประสงค์การเดินทาง เช่น จดหมายอธิบายเรื่องวัตถุประสงค์การเดินทาง ตั๋วเครื่องบิน โรงแรมที่พัก แผนการเดินทาง

7.กรณีที่มีผู้เชิญรับรองที่พักให้ ให้เสดงจดหมายเชิญจากผู้เชิญ ระบุช่วงเวลาที่จะเข้าพัก และวัตถุประสงค์การเชิญ

ประเภทวีซ่า
วีซ่านักเรียน

รายงานเอกสาร

1.แบบฟอร์มขอวีซ่า ออนไลน์
https://www.gov.uk/student-visa/apply

2.หนังสือเดินทาง ที่มีอายุใช้งานคงเหลือมากกว่า 6 เดือน

3.เอกสารทางราชการ ของผู้สมัครขอวีซ่า เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน

บัตรประชาชน ใบทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล

4.เอกสารวุฒิการศึกษา

5.เอกสารการทำงานในอดีต และปีจจุบัน เช่น หนังสือรับรองงาน ใบจดทะเบียนธุรกิจ

6.หนังสือตอบรับจากสถานบันการศึกษาที่จะเข้าเรียน Confirmation of Acceptance for Studies (CAS)

7.จดหมายแนะนำตัวและแจ้งวัตถุประสงค์การเรียน

8.เอกสาร Sponsor สำหรับผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเรียน เช่น เอกสารประจำตัวของ Sponsor สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง เอกสารรับรองการเงิน รายการเดินบัญชี และเอกสารแสดงแหล่งที่มาของรายได้ของ Sponsor

9.หลักฐานการสอบภาษา CEFR level B2

10.ใบตรวจวัณโรค a tuberculosis (TB) test จาก IOM

ประเภทวีซ่า
วีซ่าทำงาน

รายงานเอกสาร

1.แบบฟอร์มขอวีซ่า ออนไลน์
https://www.gov.uk/skilled-worker-visa/apply-from-outside-the-uk

2.หนังสือเดินทาง ที่มีอายุใช้งานคงเหลือมากกว่า 6 เดือน

3.เอกสารทางราชการ ของผู้สมัครขอวีซ่า เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน

บัตรประชาชน ใบทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล

4.เอกสารวุฒิการศึกษา และประกาศนียบัตรต่าง ๆ

5.เอกสารการทำงานในอดีต และปีจจุบัน เช่น หนังสือรับรองงาน ใบจดทะเบียนธุรกิจ

6.เอกสารการจ้างงาน จากนายจ้างที่อังกฤษ

7.หลักฐานการสอบภาษา CEFR level B1

8.เอกสารการเงิน Bank Statement หนังสือรับรองการเงินจากทางธนาคาร

9.ใบตรวจวัณโรค a tuberculosis (TB) test จาก IOM

10.หนังสือรับรองความประพฤติ ออกโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประเภทวีซ่า
วีซ่าติดตามคู่สมรส

รายงานเอกสาร

1.แบบฟอร์มขอวีซ่า ออนไลน์
https://www.gov.uk/uk-family-visa/partner-spouse

2.หนังสือเดินทาง ที่มีอายุใช้งานคงเหลือมากกว่า 6 เดือน

3.เอกสารทางราชการ ของผู้สมัครขอวีซ่า เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน

4.บัตรประชาชน ใบทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล

5.หลักฐานการสอบภาษา CEFR level A1

6.เอกสาร Sponsor ซึ่ง Sponsor ต้องมีรายได้ ไม่ตำกว่า 18,600 ปอนด์ ต่อปี เอกสารหนังสือรับรองการทำงาน สลิปเงินเดือน Bank Statement เอกสารการจดทะเบียนทางธุกิจ

7.ใบตรวจวัณโรค a tuberculosis (TB) test จาก IOM

8.เอกสารความสัมพันธ์ เช่น ใบทะเบียนสมรส รูปถ่าย แชทที่ติดต่อกัน หลักฐานการโอนเงิน เป็นต้น

สถานที่ยื่นขอวีซ่า

ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล

ศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศอังกฤษ
อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ชั้น 28
สุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือเขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

สถานทูต

ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล

สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย

เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้น 12A
11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ประเทศไทย

อีเมล์ Info.Bangkok@fcdo.gov.uk

โทรศัพท์ +66 (0) 2 305 8333

*ข้อมูล ขั้นตอนรายละเอียด วีซ่า อาจมีการเปลียนแปลงได้เสมอ โปรดสอบถามกับเจ้าหน้าที่
เพื่ออัพเดทรายละเอียดอีกครั้ง

ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย Free Consulting !

คำสัญญาจากเรา